لغت نامه ها و فرهنگ لغات مترجم

دیکشنری آنلاین انگلیسی و فارسی: http://dic.amdz.com/

دیكشنری هوشمند: http://www.lootee.com/dic

دیکشنری آریانپور : http://www.aryanpour.com/

دیکشنری آمدیز : http://dic.amdz.com/

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی نارسیس:  http://www.narcissoft.com/onlinedic.asp

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی: http://bestdic.ir/

دیکشنری آنلاین آریا: http://www.ariadic.com/

دیکشنری آنلاین به چند زبان: http://www.parset.com/DIC

دیکشنری آنلاین سریع: http://www.fastdic.com/

دیکشنری آنلاین منتخب: http://dic.mjsoft.ir/

دیکشنری کلمبیا:   http://www.math.columbia.edu/~safari/masood/cgi-bin

فارسی دیکشنری: http://www.farsidic.com/

فرهنگ لغت آنلاین AjaxDic  : http://ajaxdic.com/Default.aspx

لغت نامه آنلاین : http://www.lingvosoft.com/English-Persian-Dictionary

لغت نامه بر خط فارسی: http://www.farsi123.com/

لغت نامه دهخدا (آنلاین اینترنتی):   http://www.loghatnaameh.com/

لغت نامه کهن کدخدا:   http://www.esfandabad.org//farsi/words/loghatnameh.htm

مترجم آنلاین پارس: http://www.parstranslator.net/far/webdic.htm

مترجم گوگل: http://www.google.com/language_tools?hl=en

 

    بازگشت به صفحه پیوندها